Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 138, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego w Szczepankowicach przy ul. Mokrej 8, gm. Kobierzyce, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny położony jest w północnej części budynku mieszczącego trzy lokale mieszkalne, dwukondygnacyjnego, wzniesionego przed 1939r., wykonanego w systemie tradycyjnym. Zgodnie z zapisem KW lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i ganku na parterze oraz dwóch pokoi na poddaszu. Powierzchnia lokalu wynosi 65,30 m2. Lokal częściowo przebudowany (samowola budowlana), ponadto właściciel lokalu użytkuje pomieszczenia (głównie komunikację) formalnie wchodzące w skład części wspólnych budynku. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną /do zbiornika wybieralnego ścieków/ oraz centralnego ogrzewania. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 384/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym usytuowana jest nieruchomość, oznaczony symbolem „13 MR/MN”, to teren o funkcji podstawowej - zabudowa zagrodowa alternatywnie mieszkaniowa jednorodzinna z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

Suma oszacowania wynosi 117 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 32020/11". Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 28-02-2014r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:00 do godz. 13:30 Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123033

Numer oferty: L/98/N/02/14
Region: dolnośląskie
Cena: 78.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie