Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 26, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza II licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalno-pensjonatowej w zabudowie wolnostojącej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą. Licytacja odbędzie się w dniu 20-11-2013 r. o godz. 14:45 w sali nr 201 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.393.000,00 zł.  Cena wywołania nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 928.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 139.300,00 zł.  

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, Mariusz Kopeć, ul. Sudecka 26, 58-500 jelenia góra tel.: 75 7647025 mail: jelenia.gora1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96334

Numer oferty: L/132/N/10/13
Region: dolnośląskie
Cena: 928.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny