Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Robert Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie mającego siedzibę przy ul. Toruńska 3 w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: Dwie zazębiające się nieruchomości stanowiące wspólnie zagospodarowaną całość objęte księgami wieczystymi:  składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 113/1 o pow.0,1200ha z zabudowaniami: z budynkiem ubojni oraz częścią korytarza przepędu żywca oraz KW  składającej się z działki gruntu nr 113/6 o pow.0,0522ha zabudowanej budynkiem garażowym i kontenerem magazynowym oraz działki gruntu nr 113/7 o pow.0,3884ha zabudowana budynkiem przyjęcia żywca z częścią mieszkalną, stodołą, częścią budynku garażowego, wraz z infrastrukturą techniczną, położonej: 86-253 Kijewo Królewskie, Szymbomo, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 490 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 367 650.00zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 020,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 83 11301075 0002 6116 4490 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Robert Gajda Kancelaria Komornicza w Chełmnie 86-200 Chełmno ul. Poprzeczna 27a tel. (56) 679-03-15 e-mail: chelmno@komoraik.pl www.komomik.chelmno.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/110762

Numer oferty: L/130/N/12/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 367.650,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Obiekt komercyjny