Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że   w   dniu   16-01-2014 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny, ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Taczalin, 59-241 Legnickie Pole, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :

Data oględzin

Godziny oględzin

09.01.2014

10:00 - 10:30

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Karol Kułakowski

Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109068

 

Numer oferty: L/19/N/12/13
Region: dolnośląskie
Cena: 77.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka