Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Tądów Górny , 98-290 Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 201 o powierzchni 2,1900 ha objęta księgą wieczystą - kształt wydłużonego prostokąta, zabudowana od strony drogi siedliskiem wiejskim z budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. Za siedliskiem grunty rolne. Klasa użytków: R III b, R IV b, R V i R VI. Siedlisko ogrodzone płotem betonowym z bramą metalową. Budynek mieszkalny - o powierzchni użytkowej 105 m2, wolnostojący parterowy, nie podpiwniczony, poddasze nie użytkowe. Budynek stodoły - murowany o powierzchni zabudowy 320 m2. Budynek gospodarczy z letnią kuchnią - murowany o powierzchni zabudowy 280 m2. 

Suma oszacowania wynosi 131 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 180,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Tądów Górny, 98-290 Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 75/1 o powierzchni 0,5100 ha objęta księgą wieczystą kształt prostokątny o wymiarach 21,5 x 238 m, teren płaski. Klasa użytków: R IIIb, R IVa i R IVb.

Suma oszacowania wynosi 12 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 250,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan Kancelaria Komornicza, WARCKA 3, 98-200 SIERADZ tel. 043 8225561 / fax. 043 8225561.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217180

Numer oferty: L/65/N/05/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo