Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że:  13 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Wolowie, Rynek 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej we wsi Tarchalice, gm. Wołów na działkach gruntu nr 63,65,220 i 231 Am-1 o łącznej powierzchni 1,3100  ha, przedwojennym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 91,59 m2 wraz z garażem o powierzchni 16,58 m2 oraz  drewnianymi wiatami. Działki nr 63, 65 i 220 Am-l o łącznej powierzchni 1,1300 ha to grunty rolne. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 122 800,00 zl.  Cena wywołania wynosi 92 100,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tzn. 12280,00 zł - w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 11 1910104824079901 85990001 w Deutsche Bank Polska SA O/Wrocław albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Na dzień 10.08.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz.12:00 do godz. 12:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, komornik nie podejmie dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operaty szacunkowe - można przeglądać w-Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. 71 3894225.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni  przed  rozpoczęciem. licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak  Kancelaria Komornicza w Wołowie 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15 tel.: (71)389-42-25 fax: (71)389-56-31

Numer oferty: L/73/N/07/15
Region: dolnośląskie
Cena: 92.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka