Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że dnia 28 lutego 2014 roku o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość - lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Tarnawatka Tartak gmina Tarnawatka, przy ulicy Leśnej  o powierzchni użytkowej 42 mkw. wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku usytuowanego na działce numer 54/6 arkusz ewidencyjny 1. Zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 63740,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 42493,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 6374.00 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel.  084-664-22-25.

Numer oferty: L/163/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 42.493,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie