Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Heleny Serafin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 5, 39-400 Tarnobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal  położony w budynku o numerze 5 przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,50m.kw., I piętro, lokal składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju), stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (sprzedaży podlega również związany z własnością w/w lokalu udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 154 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 115,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 482,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający w/w nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie tej nieruchomości. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość za środki pochodzące ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Heleny Serafin Kancelaria Komornicza, Dominikańska 11, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 8225868 / fax. 15 8225868.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218859

Numer oferty: L/189/N/05/15
Region: podkarpackie
Cena: 116.115,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie