Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Tarnobrzegu   Helena   Serafin   na   podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17~06-2015r, o godz. 09:00  w  budynku  Sądu Rejonowego w Tarnobrzeg umającego siedzibę przy ul.Sienkiewicza 27, w sali nr 111,odbędzie się pierwsza licytacja   położonego w   budynku   o    numerze   5   przy   ul.   Mickiewicza   w   Tarnobrzegu (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,50m.kw., 1 piętro, lokal składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju),stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, podlega również związany z własnością w/w lokalu udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które niesłużą wyłącznie do użytku właścicieli  lokali, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 154.820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 116 115,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.482,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce komornikowi lub przelewem na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób,

Zgodnie z przepisem art. 976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość - loka! w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy u ¡.Sienkiewicza 27 w sekretariacie  Sądu Rejonowego go Wydziału Cywilnego lub w Kancelarii Komornika, odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości znajdujące się w aktach postępowania egzekucyjnego. Dokładny termin oglądania nieruchomości lub przeglądania dokumentacji, należy wcześniej ustalić w sądzie łub z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Helena Serafin ul. dominikańska 11, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 8225868 email: tarnobrzeg2@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/156/N/05/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 116.115,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie