Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04 sierpnia 2015 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się: pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, opisanego jako działki: nr ew. 31/2 o powierzchni 5 202 m2 zabudowana zespołem budynków warsztatowo - usługowych, oraz częściowo budynkiem magazynowo - produkcyjnym, nr ewid. 59/2 o powierzchni 10 746 m zabudowana budynkiem biurowo- mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo - produkcyjnym oraz nr. ew. 64 o powierzchni 185 m2 niezabudowana, położonego w Tarnowie - Strusina Obr. 299 przy ul. Tuchowska ,  województwo małopolskie, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Powyższe prawo oszacowane jest na kwotę: 2.130.002,00zl.(dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dwa złote ). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.597.501,50zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden zloty 50/100)

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Banft S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub wninna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 23 lipca 2015 oraz 28 lipca 2015r w godz. 10:00- 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. 

http://www.czosnyka-komornik.pl/category/licytacje-komornicze/licytacje-komornicze-nieruchomosci/

                                                       .

 

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka ul. Tuchowska 20, 33-100 Tarnów tel.: 014 6275668 fax.: 014 6275668 mail: tarnow1@komornik.pl www.czosnyka-komornik.pl

Numer oferty: L/77/N/06/15
Region: małopolskie
Cena: 1.597.501,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny