Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.01.2015 roku o godz.11;00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

                                                     DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny  wraz z udziałem wynoszącym 4/8 części w nieruchomości wspólnej obj. KW położonej w miejscowości Tarnów  przy ul. Widok  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 256.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 170.667,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj. do dnia 12.01.2015r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia 30.12.2014r. zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Marian Piasecki 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 20 teł.: 14 627-56-69, fax:14 627-56-69, email: tarnow2@komornik.pl, www.tarnow-komornik.pl 

Numer oferty: L/25/N/01/15
Region: małopolskie
Cena: 170.667,00-zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie