Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 29.11.2013 o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 10 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej w księdze wieczystej jako zabudowana działka, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. 22 Stycznia.  Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych  - obręb Lasowice karta mapy nr 1 parc. nr 267/87.

Opis nieruchomości: działka gruntu o pow. 970 m2 zabudowana domem mieszkalnym murowanym o powierzchni użytkowej 139 m2. Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 343.600,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 229.066,67 zł (dwie trzecie sumy oszacowania).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości -1. j. kwotę: 34.360,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenia ul. Krakowska 16/1,

42-600 Tarnowskie Góry

tel. 032 285-86-22

e-mail:tarnowskie.gory1@komornik.pl

Numer oferty: L/101/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 229.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka