Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie ark 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04/08/2014r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17 sala nr 6 odbędzie się:

                                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowskie Góry.przy ul. Hiszpańskiej i opisana jest jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, dwulokalowymi, w zabudowie szeregowej w trakcie budowy. Jej obszar wynosi I 684,00m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskie Góry.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 661 000,00zł. Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 495 750,00zł. (trzy czwarte ceny oszacowania) Rękojmia w niniejszej licytacji wynosi: 66 100,00zł (jedna dziesiąta ceny oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W terminie późniejszym wadium nie będzie przyj mowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach W ciągu dwóch tygodnia przed licytacją. Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu z Komornikiem w powyższym terminie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich GórachBąkowski Andrzej ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry tel. 032 380-15-54 e-mail:tarnowskie.gory2@komornik.pl

Numer oferty: L/62/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 495.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka