Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-12-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 407, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy ul. Krasińskiego 86, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 197 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BRE Bank SA 85 11402088 0000225335001001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 10, Toruń, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Jarosław Grajkowski

Kancelaria Komornicza, Gałczyńskiego 42, Toruń,

87-100 Toruń

tel. 56 622 45 10 / fax. 56 622 28 31

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105605

Numer oferty: L/103/N/11/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 147.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie