Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2015 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 407, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Gdańska, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka gruntu o powierzchni 3125 m2 posiada kształt nieregularny, zbliżony do kwadratu. Jest uzbrojona w energię elektryczną, posiada przyłącze wody i kanalizacji. Na działce, w jej przy jej wschodniej granicy posadowiony jest budynek użytkowy wraz z sześcioma stanowiskami myjni. Myjnia samochodowa jest bezdotykowa, sześciostanowiskowa z dodatkowym stanowiskiem na kontenery obsługi technicznej. Stan techniczny obiektu bardzo dobry. Ponadto poinformować należy, że do wartości oszacowania nieruchomości przez biegłego sądowego   należało   doliczyć   podatek   VAT.   Zatem   suma   oszacowania   i   cena   wywołania   wymieniona w obwieszczeniu zawiera podatek VAT i jest kwotą brutto. Podatek VAT odprowadzany jest do urzędu skarbowego i nie uczestniczy w planie podziału sumy między wierzycieli. 

Suma   oszacowania   wynosi   1 528 890,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy     oszacowania i wynosi 1 146 667,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152 889,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.01.2015

08:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Zimny

Kancelaria Komornicza, ul. Jęczmienna 19, Toruń, 87-100 Toruń

tel. (56) 652-21-60 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194357

Numer oferty: L/82/N/01/16
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 1.146.667,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny