Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-06-2015r. o godz. 09:30 w sali nr 418w Sądzie Rejonowym w Toruniu XI Wydziale Cywilnym 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 10/16 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego   stanowiącego   spółdzielcze   własnościowe   prawo   do   lokalu   mieszkalnego;   mieszkanie położone na IX piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 57,60m2 położonego:  87-100 Toruń, ul. Działowskiego 4, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "RUBINKOWO”(Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 12 ), dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą przedmiotem licytacji są:

- udział w nieruchomości w wysokości 1/2 części o wartości 83 000,00 zł oraz

- udział w nieruchomości w wysokości ½  o wartości 83 000,00 zł.

Cena   wywołania   wynosi   3/4   sumy   oszacowania   i   wynosi 124 500.00 zł (jeden udział 62 250,00 zł). Licytant   przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł (jeden udział 8.300,00zł).Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto komornika Alior Bank SA Centrala 76 24900005 0000 4500 7209 2320.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów waz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski ul. Dworcowa 5, 87-100 Toruń tel.: 56 661 60 74 mail: torun.mankowski@komornik.pl www.torun8komornik.pl

Numer oferty: L/195/N/05/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie