Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Strzałowa 8-8B, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 194.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146.025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub przelewem na konto Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza, Dworcowa 5 , Toruń, 87-100 Toruń tel. 56 661 60 74 / fax. 56 661 60 74.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214337

 

Numer oferty: L/155/N/04/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 146.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy