Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski mający kancelarię w Turku przy ul.Kolska Szosa 28 pok. nr 1, 62-700 Turek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-20I4r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę przy ul. Legionów Polskich 4 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 62-731 Przykona, Bądków II,  dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Bądków Drugi gm.Przykona , na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 197,198 o łącznej powierzychni 1,4600 ha. Na wydzielonej części działki nr 198 o pow.3.613,00 m2 znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 167,68 m2 oraz garaż o pow. zabudowy 40,00 m2. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media. Na pozostałej części działki nr 198 oraz na działce nr 197 o łącznej powierzchni 1,0987 ha znajdują się grunty niezabudowane, przeznaczone pod uprawy polowe. 

Suma oszacowania wynosi 440.060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 330.045.00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.006,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. w Turku (O. Centrum w Kole) 54 10202762 0000 1102 0026 8250 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4 w pok. sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski Kancelaria Komornicza, Kolska Szosa 28, Turek, 62-700 Turek tel. 632784333 / fax. 632141229

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119044

 

Numer oferty: L/173/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 330.045.00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka