Opis

Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Marcin Ciesielczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 9 stycznia 2014r. o godz. 12:00 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,6m.kw., piętro 1/3, budynek z 2007r.( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, balkon) położonej w: Turka, ul. Jaśminowa  posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 244.838,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 163.225,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 24.483,80 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 2499/11 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Komornik nie przyjmuje rękojmi w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – Marcin Ciesielczuk Kancelaria Komornicza 20-338 Lublin, ul. Krańcowa 113/12 tel.: (81) 751-33-33, fax: (81) 751-33-33, www.komornik.swidnik.pl, email: swidnik.ciesielczuk@komornik.pl konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 31203000451110000001718290

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111679

 

Numer oferty: L/24/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 163.225,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie