Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-03-2014 roku o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala nr 16 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości  położonej w Turzy Śląskiej przy ul. Bogumińskiej, oznaczonej jako:

1) dwie działki gruntu o nr 83 i 84 o łącznej powierzchni 350 m2, niezabudowane, z przeznaczeniem na "tereny zieleni niskiej", które zostały oszacowane na kwotę - 1.600,00 zł.

Cena wywoławcza tj. 3/4 wartości oszacowania - 1.200,00 zł Rękojmia - 160,00 zł

2) trzy działki gruntu o nr 932/95, 933/96 i 934/95 o łącznej powierzchni 2.379 m2, niezabudowane, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, które zostały oszacowane na kwotę - 135.300,00 zł

Cena wywoławcza tj. 3/4 wartości oszacowania - 101.475,00 zł Rękojmia - 13.530,00 zł

3) dwie działki gruntu o nr 935/95 i 941/92 o łącznej powierzchni 5.008 m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użytkowej 231,27 m2 (wzniesionym w latach 2007-2011), które zostały oszacowane na kwotę - 649.000,00 zł

Cena wywoławcza tj. 3/4 wartości oszacowania - 486.750,00 zł Rękojmia - 64.900,00 zł

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim..

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmie uznane na rachunku urzędowym komornika w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim nr 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001 najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego termin licytacji lub gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można złożyć także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg, ul. Św.Jana16, 44-300 Wodzisław Śląski, tel.  (0-32) 440 88 81    kom.  508 008 289     fax:  (0-32) 440 88 83; e-mail: wodzislaw.komornik@gmail.com

Numer oferty: L/90/N/02/14
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka