Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Limanowej z siedzibą przy J. Marka 19, 34-600 Limanowa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej  34-650 Tymbark, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

dz. ew. nr 1161/30 o pow. 0,0600 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie

Suma oszacowania wynosi 83 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Limanowej 17 8804 0000 0000 0013 1326 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno Kancelaria Komornicza, Spacerowa 7C, Limanowa, 34-600 Limanowa tel. 18 3370 180 / fax. 18 3370 180.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222968

 

Numer oferty: L/137/N/05/15
Region: małopolskie
Cena: 62.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka