Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska, Kancelaria - Siedlce ul. B-pa Świrskiego 43A/6 tel 25 63-237-99 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 lipca 2015 roku o godz. 15.30 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Bpa Świrskiego 17, w sali rozpraw nr 2 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Tymianka  gm. Kotuń, składającej się z działki gruntu nr 226/3 i 227/3 o łącznej pow. 0,1413 ha oraz budynku mieszkalnego, obory, garażu i stodoły posiadające] założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 121.000,-zł. Cena wywołania wynosi: 90.750,-zł. Rękojmia: 12.100,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w PKO BP O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska Kancelaria Komornicza w Siedlcach 08-110 Siedlce, uI.Bpa I. Świrskiego 43A/6 Tel/fax 25 63 237-99.

Numer oferty: L/168/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 90.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo