Opis

Komornik   Sądowy   przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz.13.45 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, województwo dolnośląskie w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości stanowiąca 1/2 część w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym, położoną w granicach działki gruntu nr 266/12 obszaru 1376 m2 we wsi Uniejowice gmina Zagrodno, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi posiada urządzoną księgę wieczystą.

Wartość całej nieruchomości wynosi 174.000,00 zł, wartość udziału wynosi 87.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości udziału, tj. 65.250,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest w myśl art. 962 § 1 k p c złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją w wysokości 1/10 wartości nieruchomości, tj. 8.700,00 zł w gotówce, na rachunek bankowy Komornika w BZ WBK Złotoryja nr 67109020950000000108689366 z podaniem danych i adresu osoby przystępującej do licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku  konieczności zwrotu wpłaconego wadium na konto Komornika, należy pisemnie podać dokładne dane oraz rachunek bankowy w celu zwrotu rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 18 listopada 2014 r. o godzinie 13.00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi, tel. /76/ 878 22 82 /wewn.23/.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Andrzej Maciejewski Kancelaria Komornicza Pl. Lotników Polskich I, 59-500 Złotoryja e-mail: zlotoryja@komornik.pl www.komornik-zlotoryja.pl

 

Numer oferty: L/97/N/11/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka