Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku JAN MACIEJEWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słupska 13, 76-270 Ustka, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny (NIEZAMIESZKAŁY) o pow. 60,5 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika do terminu licytacji albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyplaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można także uiścić na rachunek kancelarii komornika PKO BP SA I O. Słupsk 76 10204649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno  przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [2=1]w kancelarii komornika tj. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejstru gruntów itp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JAN MACIEJEWSKI

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 31 A, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. (59) 8403455 / fax. (59) 8403455

www.komornikslupsk.pl

Numer oferty: L/111/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 144.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie