Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 101 odbędzie się: druga Licytacja

Nieruchomości oznaczona numerami:

- 49/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie położonej w Ustroniu Hermanicach stanowiąca działkę o nr 353.14 o łącznej powierzchni 163 m 2. Nieruchomość wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

- stanowiąca działkę o nr 360, 366/1, 357/13, 357/15. 359/6 o łącznej powierzchni 10559 m2 położonej w Ustroniu Hermanicach.

Suma oszacowania nieruchomości: nr BB1C/00075149/0 wynosi 29 548,29 z VAT

            - kwota wywołania wynosi 19 698,86 zł (2/3 ceny oszacowania)

            - wysokość rękojmi wynosi 2 954,82 zł

Suma oszacowania nieruchomości: nr BB1C/00093691/0 wynosi 1 198 345,95  z VAT

            - kwota wywołania wynosi 798 897,30 zł (2/3 ceny oszacowania)

            -wysokość rękojmi wynosi 119 834,59 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie w gotówce. Rękojmie można uiścić także konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr  14 1130 1091 7003 9085 3000 0369

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej ul. Bielska 11, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica ul. Bielska 11 43-400 Cieszyn, tel.:  338561183; Faks:  338561183

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101611

Numer oferty: L/11/N/11/13
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka