Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Cieszynie   Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Polańska , 43-450 Ustroń, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu 2397/4 o powierzchni 848 m2 oraz działki gruntu nr 2399/10 o powierzchni 273 m2 Działki znajdują się w przeciętnej odległości od miasta. Ich sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej związanej z obsługą turystyczną i komunikacyjną oraz terenu użyteczności publicznej. Działki stanowią teren o regularnym, prostokątnym kształcie, płaski, zagospodarowany, nieogrodzony. Na nieruchomości znajduje się budynek pensjonatu.. Przed budynkiem znajduje się parking utwardzony żwirem. Uzbrojenie terenu: wodociąg, sieć elektryczna, linia telefoniczna, kanalizacja sanitarna. Dojazd do nieruchomości od ul. Polańskiej drogą utwardzoną żużlem. Budynek pensjonatu  jest obiektem wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w latach 2007 - 2008, wolnostojący, piętrowy z użytkowym poddaszem przystosowanym na apartamenty (zaadaptowanym w roku 2010), niepodpiwniczonym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, które obejmują 10 apartamentów, w tym 3 apartamenty (na poddaszu), pomieszczenia usługowe (sauna, gabinet masażu) i zaplecze z kotłownią, pomieszczeniami gospodarczymi, biurem i holem. Powierzchnia budynku przyjęta do określenia wartości - 722,30 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczna (oświetleniowa i siły), wodna, kanalizacyjna, telefoniczna, c.o. i c.w.u. z pieca na węgiel "ekogroszek" z grzejnikami konwekcyjnymi. alarmowa, przeciwpożarowa.

Suma oszacowania wynosi 2 038 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 528 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 203 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr 45 1050 1083 1000 0090 6668 0258  ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583

 

Numer oferty: L/28/N/02/15
Region: śląskie
Cena: 1.528.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny