Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Cieszynie   Tomasz   Lesiewicz   na   podstawie   art. 953 kpc podaje   do   publicznej  wiadomości, że w dniu 28-03-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Stroma 20, 43-450 Ustroń, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi działka nr 4178/26 o pow. 14321 m2 zabudowana budynkiem domu wczasowego "RELAKS". Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Ustronia Jaszowiec na południowym zboczu Równicy z widokiem na masyw Czantorii. W odległości ponad 1 km znajduje się wyciąg narciarski na stoku Palenicy. Budynek domu wczasowego "Relaks" jest obiektem wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym. Budynek pełni funkcję ośrodka wczasowo - szkoleniowego. Posiada 90 miejsc noclegowych w pokojach jedno i wieloosobowych. W budynku znajdują się również stołówka z zapleczem kuchennym, sala konfenencyjna, sala audio, bar i pub. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2305 m2.

Suma oszacowania wynosi 4 171 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 780 666,60 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 417 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 0338583747 / fax. 0338547583

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117345

Numer oferty: L/3/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 2.780.666,60 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny