Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kuźnicza ,Ustroń Zawodzie, 43-450 Ustroń, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 3795/5 o powierzchni 694 m2. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta z uskokiem widocznym na jej północnej granicy. Charakteryzuje się spadkiem w kierunku zachodnim Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane. Teren działki częściowo ogrodzony z siatki ogrodzeniowej - ogrodzenie w złym, stanie.Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną. Wodociąg i sieć gazowa znajdują się w zasięgu nieruchomości. Na działce planowana jest budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z garażem, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 165,30 m2, powierzchnia piwnic wynosi 87,70m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków ceramicznych, którego budowę rozpoczęto w roku 2010. Budynek w trakcie realizacji- stan surowy otwarty. Dach budynku wielospadowy. o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych - stan zaawansowania prac budowlanych określono na 53%.

Suma oszacowania wynosi 405 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 0338583747 / fax. 0338547583

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147492

Numer oferty: L/62/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 303.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka