Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014r. o godz, 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 42-274 Konopiska, Walaszczyki , dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie. prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 83 500,00zl, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to iest 8 350.00zl. Rękojmię należy uiścić do sprawy XV Co 7873/13 na konto depozytowe sądu: Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 66 10301508 0000 0008 0348 8002

W myśl art.962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego .najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniu nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją:wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancełrii odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Aneta Jagodzińska

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 343144055,343243041 / fax. 343243041

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/110705

Numer oferty: L/76/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 62.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka