Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

I. Na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8,
na które składają się:
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew.  392/2 obręb 0027 o powierzchni 460 m²,
prawo odrębnej własności do budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 852,11 m².

Cena wywoławcza: 1 550 000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy  zł 00/100)

  Wpłata wadium w wysokości: 100 000  zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
II. Na najem zwrotny powierzchni użytkowej na okres 60 miesięcy w nieruchomości opisanej w pkt. I przedstawiający się w następujący sposób :

1) najem powierzchni około 145,50 m2 położonej na parterze na okres 60 miesięcy od daty protokolarnego przejęcia lokalu.

Udział w przetargu polega na złożeniu oferty zawierającej cenę netto nabycia nieruchomości oraz  stawkę najmu 1 m2 powierzchni wskazanej w pkt II ppkt. 1 przy czym cena najmu netto za 1m2 powierzchni nie może być wyższa niż:

- 55 zł netto za m2 dla powierzchni określonej w pkt II ppkt 1

 
Termin składania ofert: 16.10.2017 r. do godziny 15.00,

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8, dalej „Nieruchomość” 

 

1. Informacja o organizatorze przetargu

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

 
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

 

58-300 Wałbrzych ul. Rynek 8

 
3. Opis Nieruchomości  
 

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu  przy ul. Rynek 8, na które składają się:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 392/2 obręb 0027 Śródmieście o powierzchni 460 m²,
- prawo odrębnej własności do budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 852,11 m².

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolem I5 A/U- przeznaczenie podstawowe- administracja, przeznaczenie dopuszczalne- realizacja usług nieuciążliwych.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

 

2) Opis księgi wieczystej
Dla Nieruchomości założona jest księga wieczysta: nr SW1W/00024556/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I –O (oznaczenie nieruchomości)- Działka ewidencyjna nr 392/2, sposób korzystania: BI- inne tereny zabudowane, obszar całej nieruchomości: 0,0460 ha

Budynek użytkowy stanowiący odrębną własność

Dział I-SP (spis praw związanych z własnością)- prawo użytkowania wieczystego, okres użytkowania: 09.04.2097, sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek użytkowy

Dział II (własność) – Właściciele: mienie komunalne Gminy Wałbrzych, Użytkownicy Wieczyści: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) – ograniczone prawo rzeczowe: służebność nieodpłatnego użytkowania każdoczesnego właściciela z drogi przechodu przez działkę nr 392/2 o powierzchni 472 mkw położonej w Wałbrzychu Rynek 8, której właścicielem jest gmina Wałbrzych. Dział IV ( hipoteka) - Brak wpisów

4. Opis przedmiotu przetargu

1) Zbycie prawa do nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8 na które składają się:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 392/2 obręb 0027 Śródmieście o powierzchni 460 m²,
- prawo odrębnej własności do budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 852,11 m².

2) Najem zwrotny powierzchni użytkowej na okres 60 miesięcy w budynku przywołanym w pkt.1 polegający na:

najmie powierzchni użytkowej około 145,5 m2 położonej na parterze budynku po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji powierzchni.
Udział w przetargu polega na złożeniu oferty zawierającej cenę netto nabycia nieruchomości oraz  stawkę najmu powierzchni 1 m2 powierzchni wskazanych pkt 4 ppkt. 2 przy czym ceny najmu netto za 1m2 powierzchni nie będą wyższe niż:

55 zł netto za m2

5. Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie   1 550 000zł netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

 
1) Sprzedaż nieruchomości podlega fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
2) Rekomendujemy pozostanie przy zwolnieniu z opodatkowania VAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT i po otrzymaniu urzędowego potwierdzenia stanowiska w drodze interpretacji indywidualnej.
3)  W zakresie w jakim transakcja będzie zwolniona z VAT, Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.
 

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną
w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8 należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Biuro Sprzedaży Nieruchomości (1 piętro),
w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 15.00
3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 
7. Dane które powinna zawierać oferta.

1) datę sporządzenia oferty,
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
3) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
4) numer KRS lub wydruk z CEIDG  oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
5) upoważnienie do reprezentacji o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
6) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
7) kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z oświadczeniem o treści zgodnej z Załącznikiem nr  3,
8) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
9) zobowiązanie oferenta do zawarcia z Bankiem umowy najmu (przed datą podpisania umowy sprzedaży) na czas określony 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przejęcia lokalu z terminem obowiązywania od dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem oferty zgodnie z projektem umowy najmu stanowiącej Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (projekt umowy najmu dostępny w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości- kontakt poniżej)
10) oświadczenie, .że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
11) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
12) oferowaną cenę netto zakupu nieruchomości wraz z oczekiwaną ceną najmu powierzchni, zgodnie z pkt 4.
13) datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
14) Oświadczenie, że oferent nie będzie prowadził ani też nie wynajmie części nieruchomości pod prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku, w okresie trwania umowy najmu o której mowa w pkt.9 a także 24 miesiące po jej zakończeniu.

 
Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

 

8. Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
2) Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8.”
3) Wadium nie podlega oprocentowaniu.
4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
6) Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik postępowania którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2. W przypadku wspólnego wystąpienia Banku i Nabywcy do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie odpowiednio przedłużony o czas oczekiwania na interpretację.

9. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 
10. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny 60% oraz warunków najmu 40%

 
11. Rozstrzygnięcie Przetargu

1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert,
z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
2) Bank zawiadomi pisemnie lub w formie mailowej na wskazany przez oferenta adres o rozstrzygnięciu przetargu.
3) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
4) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
  a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
 b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.
5) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.

 
12.  Dodatkowe informacje.

 

1) Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.
2) Nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji i tym samym jest objęta prawem pierwokupu  zgodnie z Uchwałą Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.
3) Inwentaryzacja techniczna  budynku z maja 2015 roku wykazała przenikanie się powierzchni budynków bankowego (działka 392/2) i przyległej oficyny (działka 392/1). Na parterze oraz na półpiętrze między piwnicą a parterem znajdują się pomieszczenia, do których dostęp jest jedynie z budynku bankowego, ale znajdują się one już na działce sąsiedniej (392/1). Natomiast na półpiętrze między parterem a I piętrem znajduje się kompleks pomieszczeń, do których dostęp jest z obu budynków.

Według inwentaryzacji powierzchnia przenikających się pomieszczeń wynosi:

Parter- 9,70 m2

I Piętro- 8,44 m2

Suma powierzchni netto: 18,14 m2

Informacji w ww. zakresie udziela Pani Agata Wojtuszek tel. 723 725 134, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.

 
13. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w

Tychach przy ul. Dmowskiego 27, tel. 723 725 134 Pani Agata Wojtuszek, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

 

Załączniki niezbędne do oferty:

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń           

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

Załącznik nr 3- Oświadczenie wadium

Załącznik nr 4- Projekt umowy najmu

Region: dolnośląskie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny