Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 11:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz,  odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Krucza,  78-600 Wałcz, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 212 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 200,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię we wskazanej wysokości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK SA II Oddział w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza, Kościelna 2, Wałcz,  78-600 Wałcz

tel. 672509256 / fax. 672509256 

 

Numer oferty: L/90/N/03/15
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka