Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr. Andrzej Janusz podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 września 2014r o godz.  14:00 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się: pierwsza licytacjanieruchomości w postaci: Prawo własności nieruchomości gruntowej zab odo winie j położonej w Wampierzowie, gmina Wadowice Górne, składającej się z działki nr 264 o pow. 2,25 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow .użytkowej 158,20 m.kw, budynkiem inwentarskim o pow. zabudowy 110,00 m.kw i budynkiem garażowym o pow. zabudowy 92,00 m.kw objętej księgą wieczystą  znajduje się budynek mieszkalny drewniany przeznaczony do rozbiórki. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270.420,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 202.815,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27.042,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 29-08-2014r. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Mielcu nr 49918300052001003682560001.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, tel.  77 731 125.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości łub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz Kancelaria Komornicza 39-300 Mielec, uf. Kościuszki 18 tel.: (17) 773-11-25, fax: (17) 773-11-25. 

Numer oferty: L/24/N/08/14
Region: podkarpackie
Cena: 202.815,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka