Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09-10-2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ  I Wydział Cywilny  mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w  sali 212 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu   położonego w Warszawie przy ul. Antalla, posiadającego założoną księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.

Nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Lokal położony jest na X piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,70 m2.

Nieruchomość została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę 236.000,00 zł. Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 177.000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusza Zawadzkiego w BGŻ S.A. XV Oddział w Warszawie nr 77 2030 0045 1110 0000 0212 9130 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 23.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.        

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ przy ul. Terespolskiej 15A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Mateusz Zawadzki

Kancelaria Komornicza ul. Białostocka 5 lok. U-6 03-741 Warszawa

tel.  22 670-27-40

e-mail: warszawa.zawadzki@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/156413

Numer oferty: L/75/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 177.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie