Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Arbuzowa 02-747 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 409 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 21 10201026 0000 1302 0190 1024.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Michał Kacperski Kancelaria Komornicza, Puławska 108/112, Warszawa, 02-620 Warszawa tel. / fax.  22 2537231 email: warszawa.kacperski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230258

Numer oferty: L/151/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 306.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka