Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 9 stycznia 2014 roku o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 5la w sali nr 624, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 55,48 m2 , położonego w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 7, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, wraz z udziałem 14/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynków i urządzenia, które nic służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal mieszkalny położony jest na ósmym piętrze w budynku wielorodzinnym, 13-kondygnacyjnyin, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki. Suma oszacowania wynosi 339 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 254 250,00 zł.

Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej   sumy oszacowania,   to   jest   33 900,00 zł,   najpóźniej   w   dniu   poprzedzającym   przetarg.   Rękojmię   można   uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 13 w Warszawie 68 10201068 0000 1902 0155 6810

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po telefonicznym uzgodnieniu z komornikiem pod nr tel (22) 646-03-38 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 5la akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione \j księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn

Kancelaria Komornicza ul. Woronicza 31/73, 02-6-10 Warszawa tel. (22) 6460338, fax (22) 8493506 e-mail: warszawaJuczyszyn@komomik.pl

Numer oferty: L/10/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 254 250,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie