Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny,  art. 953 i 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2014 r., o godz. 11:00, w sali nr P20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie ul. Terespolska 15a w Warszawie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Warszawie, przy ul. Błękitnej 21, o pow. uż. 66,70 m2, składający się z 3 pokoi, wc, łazienki i p. pokoju, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Z własnością lokalu związany jest udział do 1/4 nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą, którą stanowi grunt działka nr 22 z obrębu 3-11-10 oraz części budynku i urządzenia, które nic służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; własność dłużników stanowi budynek gospodarczy o pow. 95 m2.

Suma oszacowania wynosi 271.600,- zł, cena wywołania wynosi 203.700,- zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 27.160,- zł, na konto Komornika w Kredyt Bank SA VI O. w Warszawie 53 1500 2080 1220 8000 0391 0000 lub w Kasie Kancelarii Komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00 - 19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 1395/12 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie, ul. Terespolska 15A w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w WarszawieIreneusz Grzegorz GrobelnyKancelaria Komornicza 03-728 Warszawa, ul. Targowa 33

www.komornik-praga.waw.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112628

Numer oferty: L/187/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 203.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie