Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 172, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Bolecha, 01-419 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze 162 z obrębu ewidencyjnego 6-06-04 o pow. 234 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, z garażem w bryle, 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 105,85 m2 i pow. zabudowy 70m2

Suma oszacowania wynosi 926 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 694 845,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 646,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05105010251000002312520642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c, Warszawa, 01-460 Warszawa tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221794

 

Numer oferty: L/59/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 694.845,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie