Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a, w sali 613 odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 1498/76763 części własności nieruchomości niemieszkalnej (garażu wielostanowiskowego) - z własnością udziału w garażu wielostanowiskowym (związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 13 o powierzchni 11,50 m2 oraz komórki lokatorskiej nr 16 o powierzchni 3,48 m2. położonego: 02-593 Warszawa, ul. Chodkiewicza 10/garaż,

Suma oszacowania wynosi 34 338,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    25 753,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 433,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w siedzibie kancelarii komornika przy ul. Willowej 11/11 w Warszawie albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A.  65 10201026 0000 1602 0203 6564 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz.16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko Kancelaria Komornicza w Warszawie 00-790 Warszawa ul. Willowa 11 lok 11 NIP: 879-209-94-77 tel. 22 112-01-51, fax:22 112-01-55  e-mail: warszawa.osiczko@komornik.pl www.komornik-osiczko.pl 

Szczegółowy opis nieruchomości umieszczony poniżej „pliki do pobrania”

 

Numer oferty: L/27/N/10/15
Region: mazowieckie
Cena: 25.753,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy