Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2015 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa, pokój 625, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Dąbrowskiego 75, 02-586 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 68 102010680000190201556810 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51 A, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31, Warszawa, 02-640 Warszawa tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210431

 

Numer oferty: L/50/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 168.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie