Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Maciej Simbierowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 36, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Drogomilska, 01-361 Warszawa wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" pod numerem (adres spółdzielni: ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa). 

Suma oszacowania wynosi 179 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 88 1020 1068 0000 1802 0139 6837.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Maciej Simbierowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Ludwiki 4, Warszawa, 01-226 Warszawa

tel. 6241548 / fax. 6522554

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144762

Numer oferty: L/107/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 119 600,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie