Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Groszek-Kuszyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa, pokój 717, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Klimczaka Franciszka 8a, 02-974 Warszawa. 

Opis nieruchomości:

lokal położony jest przy ul. Franciszka Klimczaka, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 80,35m(2); według zapisów księgi wieczystej lokal składa się z pokoju dziennego, 2 pokoi, kuchni, hallu, łazienki i wc; lokal znajduje się na I kondygnacji nadziemnej w/w budynku (w dziale I księgi wieczystej widnieje II kondygnacja, faktycznie usytuowany jest na I kondygnacji);

Suma oszacowania wynosi 614 391,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 460 793,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 439,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V Oddział Warszawa 49102010550000910200167718.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

23.09.2015

15:30 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51 A, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnośc

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Groszek-Kuszyk Kancelaria Komornicza, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55, Warszawa, 02-797 Warszawa tel. 22 851 68 96 / fax. 22 851 15 50.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/252315

Numer oferty: L/68/N/09/15
Region: mazowieckie
Cena: 460.793,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie