Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-10-2014r. o godz. 12:40 sala 423 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w sali nr 423, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego: 02-382 Warszawa, Dickensa Karola 29 o pow. 49,85 m2, dla którego Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 356 500,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35650,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XVI O/Warszawa 33 10201169 2040 0000 2006 3213 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy II Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82, sygnatura akt 11 Co 1069/13 . Nieruchomość można oglądać w dniach 30-09-2014r. i 02-10-2014r. o godz. 15:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: Komornik Sądowy (dawniej Rew.VIII)                

przy Sądzie Rejonowym dla m. sl Warszawy Stefan Paweł Gintowt Kancelaria Komornicza w Warszawie 02-308 Warszawa ul.Grójecka 34/7 lei. (0-22) 659 19 27

Numer oferty: L/59/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 267.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie