Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2014r.r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Ogrodowa 5la w sali nr 613, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 00-775 Warszawa, Konduktorska 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 215 400,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 41 11602202 0000 0001 8300 8996 zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul.Ogrodowa 5la odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk ul. Ludowa 1/7 lok. 19, 00-780 Warszawa tel.: 22 4031033, 666 397476, 666 398465; email: warszawa.jonczyk@komornik.pl

 

Numer oferty: L/171/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 161.550,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie