Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2015r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul.Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w sali nr 423, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 68 i 69 (o pow. 1 613m2), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow,190,90m2), budynkiem warsztatowym (o pow. 279,60m2) oraz budynkiem tymczasowego zamieszkania (o pow. 350,20m2), położonej: 02-448 Warszawa, ul.Potrzebna, dla której Sąd Rej.dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   2 140 000,00 zł,   zaś   cena  wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi 1 426 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 214 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XVI O/Warszawa 53 10201169 2040 0000 2019 3512 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy II Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82, sygnatura akt II Co 2154/13 . Nieruchomość można oglądać w dniach 17-02-2015r. i 19-02-2015r. o godz. 14:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt ul. Grójecka 34 lok. 8, 02-308 Warszawa tel.: 22 6591927 email: warszawa8@komornik.pl http: www.warszawa8.komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/129/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 1.426.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny