Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jacek Bogiel na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-08-2016r. o godz. 09:00 w budynku C Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy Kocjana Antoniego 3 w sali nr 60,  odbędzie się  pierwsza licytacja:  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 01-131 Warszawa, Redutowa 50.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.  Lokal położony jest na IV piętrze.

Suma oszacowania wynosi 211 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 325,00zł. Cena wywołania w przeliczeniu na 1m2 wynosi:   4.290,65 zł za 1 m2

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  49 12405934 1111 0000 4740 8159wadium musi być wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.18:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie przy Kocjana Antoniego 3 akta postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/310747

Numer oferty: L/32/N/07/16
Region: mazowieckie
Cena: 158.325,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie