Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Marek Polański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P18, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Starego Doktora 4, 04-551 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 367 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00 zł.

Rękojmię należy uiścić w Kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika Sądowego Marka Polańskiego w PKO BP S.A. nr 90 10201042 0000 8602 0302 9725 w taki sposób, aby wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość wolno oglądać, zaś akta postępowania przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a, w ciągu 2 tygodni przed licytacją. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Marek Polański

Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33, Warszawa, 03-728 Warszawa

tel. 22 618 03 83 / fax. 22 618 03 83

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209638

 

 

Numer oferty: L/69/N/04/15
Region: mazowieckie
Cena: 244.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie