Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Jolanta Połajewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 423, odbędzie się pierwsza licytacja położonej przy Warszawska 43, 02-495 Warszawa, dla której Sąd Rej. dla W-wy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 258 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millenium SA 29 1160 2202 0000 0002 1272 0991.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Jolanta Połajewska

Kancelaria Komornicza, Plac Czerwca 1976r. 2, Warszawa, 02-495 Warszawa

tel. 22 662 49 91 / fax. 22 867 81 69

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158322

Numer oferty: L/30/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 193.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie