Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 624, odbędzie się  druga licytacja   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-781 Warszawa ul. Zaolziańska 5 wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Techniczna, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 109,60 m2, położony jest na 4 kondygnacji budynku i składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch łazienek z wc, garderoby i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 839 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 559 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 13 w Warszawie 68 10201068 0000 1902 0155 6810 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31, Warszawa, 02-640 Warszawa tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220809

Numer oferty: L/153/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 839.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie