Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny, w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikom: Wojciech Różański i Ewa Różańska, na podstawie art. 953 i 955 kpc,. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2014 r o godz. 12:15, w sali nr PI8 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

działka nr 12/19, obręb 3-13-39, o pow. 155 m2, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, pow. zabud. 77,70 m2, pow. użytk. 117,30 m2, w tym garaż 15,00 nr; kubatura 420,55 m3; położona w Warszawie-Wawer przy ulicy Zwoleńskiej,  dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   nieruchomości   wynosi   383.500,- zł,   a   cena wywołania wynosi 287.625,- zl. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38.350,- zł na konto Komornika w Banku Zachodnim WBK S.A. 53 1500 2080 1220 8000 0391 0000 lub w kancelarii Komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, przed licytacją, wolno oglądać nieruchomość w godz. 900 - 19u0, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny ul. Targowa 33, 03-728 Warszawa tel.: 22 6180636; email: warszawapraga5@komornik.pl

Numer oferty: L/89/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 287.625,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie