Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Marzena Ryfa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2014 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 310, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul.Orląt Lwowskich, 02-495 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 289 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V/O Warszawa 35 10201055 0000 9102 0241 8176.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin 28.05.2014 i 04.06.2014 Godziny oględzin 10:00 - 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Marzena Ryfa

Kancelaria Komornicza, Grójecka 27/8, 02-030 Warszawa

tel. 22 883 56 22 / fax. 22 883 56 26

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/138521

Numer oferty: L/233/N/05/14
Region: mazowieckie
Cena: 193.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie